“Et säilyy kokemus ilosta, yhteenkuuluvuudesta ja hyväksynnästä.” – Ajatuksia nuoren oikeuksista vanhempiensa erotilanteessa

Viime viikolla vietettiin Lapsen oikeuksien päivää. Lasten oikeudet liittyvät läheisesti myös lapsiin ja nuoriin, jotka kohtaavat vanhempiensa eron. YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa todetaan muun muassa, että: ” –lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä.” Yleissopimuksessa todetaan myös, että lapsia koskevassa päätöksenteossa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, lapsella on oikeus ilmaista oma mielipiteensä itseään koskevissa asioissa ja toisesta vanhemmasta erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. (Yleissopimus lapsen oikeuksista.)

Nuoren oikeuksia vanhempiensa erotilanteessa voi tarkastella myös toisenlaisen listan kautta. Psykologi Edmund Bourne (1999) on koonnut omien oikeuksien listan, jonka tarkoituksena on auttaa tunnistamaan omia rajoja sekä tukea näiden rajojen pitämisessä. Lista kuvaa tasapainoa omien oikeuksien ja velvollisuuksien välillä. Listan kohdat osoittavat meille, miten meitä tulisi kohdella, mutta muistuttavat yhtä lailla siitä, mitä meidän tulisi huomioida toisten kohtaamisissa. Lista voi myös tukea nuorta tunnistamaan omia oikeuksiaan liittyen vanhempiensa erotilanteeseen. Tässä muutamia keskeisiä poimintoja omien oikeuksien listasta:

”Minulla on oikeus ilmaista sekä kielteisiä että myönteisiä tunteitani”

Nuorten mukaan perheen erotilanne herättää paljon erilaisia tunteita: muun muassa surua, vihaa, pelkoa, syyllisyyttä ja helpotusta. Kaikki tunteet saavat nousta pintaan ja ne välittävät meille tärkeitä viestejä. Toisinaan vanhempana voi olla vaikeaa nähdä ja kohdata haasteellisilta tuntuvia tunteita, jotka nousevat omassa lapsessa. Voi olla myös vaikea hyväksyä, että tunteet ovat seurausta erosta. Tämä voi herättää neuvottomuutta ja monenlaisia erilaisia tunteita myös vanhemmassa. Lapsen ja nuoren erilaisille tunteille on kuitenkin tärkeää jättää tilaa ja tukea tunteiden käsittelyssä. Vanhemmallakaan ei aina ole valmista vastausta, mutta kuten eräs nuori on viisaasti sanonut: ”Joskus on niin vaikeita hetkiä, että sanoja tunteille ei löydy. Silloin pelkkä vilpitön läsnäolo tuntuu helpottavalta.” (Ero-opas nuorelta vanhemmalle 2014.)

”Minulla on oikeus vastata kieltävästi pyyntöihin ja vaatimuksiin, joita en voi täyttää”

Vaikeassakaan elämäntilanteessa nuoren ei pitäisi joutua kantamaan sellaista vastuuta, joka hänelle ei kuulu. Nuorella on oikeus olla nuori! Nuoren ei tarvitse toimia vanhemman tukihenkilönä tai huolehtia perheen arjen pyörittämisestä. Yhtä lailla nuoren ei kuulu jäädä tulkiksi tai viestinviejäksi vanhempien väliin. Parisuhteen päättymisen jälkeen vanhemmuus jatkuu ja molemmat vanhemmat kantavat yhä tähän tärkeään rooliinsa liittyvät velvollisuudet ja vastuut. Nuori on hyvin lojaali molemmille vanhemmilleen ja lapset haluavat nähdä vanhempansa onnellisina. Tästä syystä on myös tärkeää, että vanhemmat tunnistavat lapsensa rajat ja kunnioittavat näitä rajoja, sillä nuorelle ne saattavat olla vasta hahmottumassa.

”Minulla on oikeus saada ystäviä ja viihtyä ihmisten seurassa.”

Erotilanteesta huolimatta olisi tärkeää, että lapsen suhde läheisiin ihmisiin saisi jatkua. Turvalliset aikuiset toimivat suojaavana tekijänä ja tärkeiden suhteiden jatkuminen luo varmuutta siitä, ettei kaikki elämässä tule muuttumaan. Myös eräänlainen puolien tai leirien valitseminen voi johtaa siihen, että nuori ei uskalla esimerkiksi puhua toisesta vanhemmasta joidenkin sukulaisten tai läheisten aikana. Nuorelle on hyvä luoda vahvistusta siihen, että hän saa viihtyä ihmisten seurassa, oli kyse sitten sukulaisista, mahdollisista uusista kumppaneista tai omasta vanhemmasta. Olisi tärkeää, että nuori saa nauttia mukavista hetkistä läheisten kanssa ja myös jakaa nämä ilot!

Outi Ritari-Alho

MLL Tampereen osaston eropalvelut, nuorisotyön koordinaattori

 

LÄHTEET:

Bourne E. 1999. Personal Bill of Rights.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry. 2014. Ero-opas nuorilta vanhemmille.

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.  http://www.lapsiasia.fi/lapsen-oikeudet/.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s